ANBI gegevens De Zorgnijverij

Doelstelling

De Zorgnijverij voorziet in dagbesteding en begeleiding aan jeugd en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking die vaak gepaard gaat met psychische problematiek. Hiermee bieden wij zowel jeugd als volwassenen een zinvolle dagbesteding en helpen wij hen middels een begeleidingsplan en het werken aan de hierin opgestelde leerdoelen om de zelfredzaamheid te vergroten. Ook ontlasten wij de naaste familieleden van de jeugd en volwassenen door respijtzorg. Wij bieden de jeugdigen een maaltijd aan zodat de gezinsleden van het gezin van herkomst verschillende momenten in de week ontzorgd zijn. Het doel van de stichting is om mid- den in de maatschappij te staan, mogelijkheden te benutten zonder de onmogelijkheden uit het oog te verliezen. In ieder mens zit de potentie om te groeien, hiernaar gaan we op zoek en mee aan de slag zodat de zelfredzaamheid van de jeugd en volwassenen die begeleiding in of vanuit de Zorgnijverij genieten vergroot wordt. De Zorgnijverij in een familiair bedrijf dat een kwalitatief goed georganiseerde begeleiding biedt.

Onze cliënten

De Zorgnijverij is niet zomaar ontstaan. Vanwege een gesignaleerde zorgvraag zijn we opgericht om op deze vraag een antwoord te geven.

De Zorgnijverij is opgericht door Jasper en Erna Noordijk. Zij zijn zich als ouders van een kind met een beperking steeds meer bewust geworden van de noodzaak van een dagbesteding voor mensen met een beperking die niet kunnen participeren in het normale bedrijfsleven. In Barendrecht zijn de mogelijkheden hiervan beperkt en is in elk geval geen dagbesteding op het gebied van houtbewerking met een christelijke identiteit aanwezig. Vanuit die behoefte en vanuit hun hart voor jongeren/jong volwassenen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking is De Zorgnijverij opgericht. Sindsdien bieden we zowel groepsbegeleiding als individuele begeleiding, afhankelijk van de behoeften van de cliënt. Op termijn bleek ook geen buitenschoolse begeleiding aan kinderen en tieners met een dergelijke beperking aanwezig te zijn in Barendrecht; ook deze vorm van begeleiding biedt de Zorgnijverij nu aan; zowel in groepsverband als via individuele begeleiding. Vanuit de activiteiten van de Zorgnijverij is gebleken dat er ook behoeften aanwezig zijn bij klanten en hun mantelzorgers die beter in de thuissituatie beantwoord kunnen worden. Omdat bleek dat ouders en brussen regelmatig vastlopen in de omgang met en de acceptatie van de beperking van het kind, wordt inmiddels ook opvoedondersteuning en brussenbegeleiding aangeboden.

Na onderzoek onder de ouders van kinderen met een (licht) verstandelijke beperking dat in 2014 plaatsvond is het volgende geconcludeerd: Ouders van kinderen met een LVB hebben behoefte aan opvoedondersteuning voor zichzelf. De behoefte aan opvoedondersteuning voor de ouders zelf is hulp van een professionele hulpverlener die de zorgvraag kan beantwoorden, de rol van de ouders respecteert, hun expertise waardeert en regelmatig evalueert of de zorg naar tevredenheid is. De hulpverlener heeft oog voor de partnerrelatie en helpt de ouders met het inzetten van het sociale netwerk. De behoefte aan opvoedondersteuning van ouders voor hun LVB-kind is professionele hulp van een hulpverlener die met de activiteiten rekening houdt met het niveau van het kind, de leerdoelen binnen het bereik stelt en begrip toont voor de problematiek van het kind. Ouders vinden het belangrijk dat de hulpverleners oog hebben voor de andere kinderen in het gezin. Volgens Snoekx (2012) besteden ouders vaak noodgedwongen meer aandacht aan het LVB-kind. Brussen helpen en ondersteunen de ouders vaak meer dan in een ‘gewoon’ gezin. Het blijkt van belang dat ook zij goed begeleid worden

Missie en visie De Zorgnijverij

Missie De Zorgnijverij

De missie van De Zorgnijverij kan als volgt worden verwoord.

De Zorgnijverij wil een tweede thuis bieden voor mensen met een verstandelijke beperking. We bieden begeleiding aan kinderen, jeugd en volwassenen met een verstandelijke beperking (we hanteren een flexibele bovengrens van IQ 70 ) in de BAR gemeenten en Rotterdam en omgeving, die voortdurende nabijheid nodig hebben en het fijn vinden om zich veilig te voelen en vriendschap te ervaren in een rustige en uitdagende omgeving. We ondersteunen ook hun gezinnen wanneer ze daar behoefte aan hebben.

De visie van De Zorgnijverij is als volgt:

De Zorgnijverij biedt verschillende producten die afhankelijk van de behoefte van de klant ingezet kunnen worden.

We bieden om te beginnen kleinschalige dagbesteding voor jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking, die niet kunnen participeren in het normale bedrijfsleven. Kleinschalig, zodat er veel persoonlijke aandacht aan elke klant kan worden gegeven. De werksfeer is rustig zodat de klant zich veilig en geborgen voelt en op zijn eigen tempo aan de slag kan. Het gaat erom dat zij zonder stress plezier beleven aan het arbeidsproces, zodat zij groeien in het zelfvertrouwen, dat uiteindelijk extra benadrukt wordt als zij met trots hun eindresultaat kunnen afleveren dat bovendien verkocht wordt. Op hun eigen niveau en in de tijd die zij daarvoor nodig hebben, maken zij een product waardoor zij een nuttige dagbesteding hebben en plezierig samenwerken met elkaar onder deskundige begeleiding. In die setting kan de klant zijn gaven en talenten ook maximaal ontwikkelen. Daardoor participeert de klant in de samenleving, heeft een plekje om gelukkig te zijn tussen andere mensen en groeit ook in zelfredzaamheid. Ook wordt de mantelzorgers zo een moment van rust geboden.

We bieden ook buitenschoolse begeleiding aan kinderen en tieners met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Ook dit is in kleinschalige setting. Via ontwikkelingsgerichte activiteiten wordt gewerkt aan een positief zelfbeeld, verhoogde weerbaarheid en versterkte sociale vaardig- heden. Het sociale aspect neemt een belangrijke plaats in. Samen spelen, samen delen, samenwerken. We bewegen mee met het kind/ de tiener, geven complimenten als het goed gaat en buigen gedrag om als het even niet goed gaat. We gaan uit van een positieve benadering omdat dit het welbevinden van het kind ten goede komt. Door de buitenschoolse begeleiding worden de mantelzorgers ook ontlast.

Verder bieden we individuele begeleiding in en vanuit de Zorgnijverij. Dit vindt ook regelmatig plaats in de thuissituatie of schoolsituatie van zowel kinderen en tieners als van volwassenen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Het doel daarvan is afhankelijk van de indivi- duele behoeften. Het kan ouderbegeleiding betreffen, begeleiding aan brussen (broers en zussen van iemand met een beperking), gezinscoaching, sociale vaardigheden training, versterking van de zelfredzaamheid met inzet van het sociaal netwerk enzovoorts. Op alle vlakken van de Zelfredzaamheidmatrix zetten wij ons in waar nodig, zodat onze klanten en hun mantelzorgers zich kunnen redden in onze samenleving.

De Zorgnijverij heeft een Raad van Toezicht waarin de volgende personen zitting hebben:

  • Marko van den Dool (voorzitter Raad van Toezicht)
  • Wenda van Sleeuwenhoek (secretaris-penningmeester)
  • Daan Schilperoort (algemeen lid)
  • Lisette de Brouwer (algemeen lid)
  • Voor het dagelijkse bestuur is verantwoordelijk:
  • Erna Noordijk-de Keijzer (directeur-bestuurder)

Visie De Zorgnijverij

Het beloningsbeleid voor de medewerkers is vastgesteld zoals bepaald in de CAO- gehandicaptenzorg. De beloning voor de directeur-bestuurder is vastgesteld volgens bezoldiging WNT.

In de Zorgnijverij werkt een multidisciplinair team. We kunnen samen een breed begeleidings- aanbod faciliteren dankzij de diversiteit aan zorgprofessionals. Ook in ons begeleidingsaanbod gaan we uit van het denken in mogelijkheden en daarom is onze zorg op maat!