Over de Zorgnijverij

Onze missie

De Zorgnijverij biedt zorg op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met LVB op een plek waar je mag zijn wie je bent en gaat ontdekken wat je kunt omdat iedereen mee mag doen.

Onze kernwaarden

De Zorgnijverij biedt begeleiding vanuit christelijke visie, met oog voor alle naasten. Tegelijkertijd kent de Zorgnijverij een open karakter. Wij bieden voor alle cliënten, ongeacht levensovertuiging dezelfde goede zorg. Onze kernwaarden zijn: betrokken, deskundig, ontwikkelingsgericht en met elkaar.

Betrokken

De Zorgnijverij is betrokken en dichtbij – letterlijk, maar ook in de communicatie. Zo is de dagelijkse overdracht van en naar huis warm en doen we iedere dag verslag van de verleende zorg. Daarnaast staan wij continue in contact met scholen, zorgverleners, ouders en begeleiders. De Zorgnijverij staat voor rechtstreeks contact en goede bereikbaarheid.

Deskundig

De Zorgnijverij werkt met deskundig personeel. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionele groei van iedere medewerker. De Zorgnijverij heeft verschillende disciplines aan boord. Daardoor kunnen wij vraaggericht werken, krijgen de cliënten de juiste begeleiders toegewezen en wordt zorg op maat geleverd.

Ontwikkelingsgericht

Iedereen mag de ruimte nemen om talenten en kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Er worden bij de Zorgnijverij leerzame activiteiten aangeboden waardoor de cliënten zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. In de Zorgnijverij helpen wij elkaar en vullen we elkaar aan. In samenspraak met en met behulp van inzet van het sociaal netwerk en/of begeleiding kunnen cliënten op hun eigen unieke wijze participeren in de samenleving.

Bij de dagbesteding worden de cliënten medewerkers genoemd. Zij werken als collega’s samen om goederen die daadwerkelijk door anderen gebruikt worden te produceren.

Bij de kinderen en jongeren streeft de Zorgnijverij ernaar dat zij ontdekken wie zij zijn en hoe waardevol zij zijn; dit wordt gedaan door zowel cognitief als sociaal-emotioneel groei te stimuleren. Daarnaast worden er vaardigheden aangeleerd waar zij in de toekomst baat bij hebben.

Met elkaar

“It takes a village to raise a child”. Opvoeden doe je met elkaar en begeleiden ook. We denken mee en betrekken cliënten, ouders en belangrijke naasten om tot een zo goed mogelijk begeleidingsplan te komen. Met elkaar evalueren we de leerdoelen en met elkaar bespreken we de voortgang. Als collega’s zijn we er voor elkaar om expertise te delen. Zo dragen we zorg voor elkaar en met elkaar.

Onze visie op cliënten en op zorg

De uitgangspunten van de visie op cliënten en zorg binnen de Zorgnijverij kunnen als volgt worden samengevat:

  1. We bieden passende zorg voor iedere cliënt
  2. We stimuleren de eigen regie bij onze cliënten
  3. We werken goed samen tussen onze afdelingen voor een compleet aanbod voor onze cliënten
  4. We ontwikkelen nieuwe zorgconcepten om beter tegemoet te komen aan de hulpvraag
  5. We delen onze kennis met de betrokkenen rondom onze cliënten


Ieder mens is waardevol en krijgt bij de Zorgnijverij de ruimte om talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Als organisatie bieden we hun een keten van zelfredzaamheid om alle facetten van het ‘normale’ leven te kunnen ervaren en hierin zelfstandigheid te kunnen ontwikkelen, zodat ze nu en in de toekomst meer regie kunnen nemen waar dat mogelijk is. Voor kinderen begint dit bij de buitenschoolse begeleiding van de Zorgnijverij, Kidzcare genaamd, waarbij ze op speelse wijze werken aan doelen zoals het samen kunnen spelen met andere kinderen of leren om hulp vragen wanneer dat nodig is. Samen met onze zorgprofessionals oefenen de kinderen met klusjes en met het helpen bij het bereiden van de maaltijd.

Bij de dagbesteding komen daar meer praktische vaardigheden bij die je tegenkomt als je een baan hebt, zoals het koffie zetten voor collega’s of het samenwerken met collega’s in de werkplaats. Net als in het leven buiten de gehandicaptenzorg, kun je bij de dagbesteding je certificaten halen voor de dingen die al heel goed gaan, zoals bijvoorbeeld een timmercertificaat als je zelf een fietskratje kunt maken. Maar ook voor de sociale omgangsvormen kun je een certificaat behalen. We werken vanuit de visie dat cliënten bij de Zorgnijverij het gewone leven kunnen ervaren en dat we daarbij kijken naar hun eigen talenten en wensen in de ontwikkeling. Dit alles gebeurt in de veilige sfeer van verschillende kleinere locaties waardoor we overdag geborgenheid en een tweede thuis voor de cliënt bieden.

De Zorgnijverij wil voor al onze cliënten passende zorg bieden. Hierin werken we vraag-gestuurd en kijken we naar de behoeften van de cliënt. Om deze reden is het zorgaanbod van de Zorgnijverij divers. Cliënten kunnen individuele zorg ontvangen, maar ook in groepsverband of een combinatie van beiden. In plaats van te werken met vaste pakketten, wordt er per aanvraag gekeken naar de hulpvraag en daar zo goed mogelijk bij aangesloten. Halfjaarlijks wordt er gekeken naar de tevredenheid van de cliënt (en/of diens omgeving) en wordt er gekeken of het hulpaanbod nog steeds passend is. Waar nodig wordt de hulpverlening bijgesteld.

Om voor alle cliënten passende zorg te bieden, wordt er ook gekeken naar de interesses van de cliënt. Waar de jonge kinderen keuzes krijgen in de te nemen activiteiten, maaltijden en taken, krijgen de volwassenen op de dagbesteding meer keuze in de vorm van de dagbesteding. Het aanbod van de dagbesteding is uitgebreid van alleen een houtwerkplaats naar dagbesteding binnen de horeca, groenvoorziening, creatief en houtbewerking.

Om de doorstroom tussen de buitenschoolse begeleiding en dagbesteding te verbeteren, zijn er in de schoolvakanties en op de woensdagmiddag tieners die onder begeleiding en in kleine groepen op de dagbesteding mogen komen. Zij mogen bij de houtwerkplaats zelf werkstukken maken en doen onder begeleiding ervaring op.

Onze visie op de medewerker

Uitgangspunten binnen onze visie:

  • We werken goed samen tussen onze afdelingen voor een compleet aanbod voor onze cliënten
  • We zijn de beste werkgever in de gehandicaptenzorg in de regio
  • We hebben enthousiaste en deskundige medewerkers, mede door de scholing die we bieden


Net als bij de cliënten kijken we ook bij de medewerkers naar hun unieke talenten. Medewerkers zijn een belangrijke spil in het leven van de cliënten en worden daarom toegerust om deze functie op een goede manier invulling te geven. De Zorgnijverij ziet scholing als een belangrijk middel om medewerkers enthousiast te maken voor het vak en hun deskundigheid te bevorderen. Elk jaar wordt het scholingsplan opgesteld naar trends die zijn waargenomen in het voorgaande jaar. Daarbij zijn er intervisiebijeenkomsten voor de medewerkers waarin ze kunnen reflecteren op hun handelen en de leerdoelen. Om het team te versterken zijn er ook verschillende teamuitjes georganiseerd.

De Zorgnijverij werkt vanuit de visie dat medewerkers zoveel mogelijk een vast rooster wordt aangeboden. Deze visie vindt in de praktijk ook uitvoering. Ook is er een Gedragscode opgesteld waaraan de medewerkers zelf invulling hebben gegeven. Vanuit de visie en werkwijze die onder meer in de Gedragscode vorm hebben gekregen bouwen we verder aan het ontwikkelen van een sterk team met oog voor elkaar en de medewerkers.

Onze visie op diversiteit en inclusie

Om te waarborgen dat de Zorgnijverij een plek is waar iedereen mee mag doen, is het belangrijk om voortdurend actief bezig te zijn met het erkennen en waarderen van verschillen tussen mensen om optimale zorg te kunnen bieden in een veilige omgeving. Dat betreft zowel de medewerkers als de cliënten. Diversiteit verwijst naar alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. Hierbij kun je denken aan geslacht, leeftijd, godsdienst, seksuele voorkeur, culturele identiteit en dergelijke. Inclusie gaat over de manier waarop we omgaan met diversiteit. Het erkennen van de verschillen tussen mensen is belangrijk, omdat deze verschillen een belangrijk onderdeel (kunnen) zijn van iemands identiteit. Door geen onderscheid te maken tussen mensen kan voorbijgegaan worden aan specifieke wensen, vragen, behoeften of problemen van individuele cliënten of medewerkers. Als je mensen gelijk wilt behandelen, is het daarom nodig om dat op verschillende manieren te doen. Daardoor kan iedereen zichzelf zijn.

Onze visie op kwaliteit

Kwaliteit staat bij de Zorgnijverij hoog in het vaandel. De Zorgnijverij is in control en meet de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door middel van audits en evaluaties die op cyclische wijze zijn vormgegeven. Op basis van de audits en evaluaties worden maatregelen geformuleerd waarvan de effectiviteit na uitvoering wordt getoetst.

Onze visie op onvrijwillige zorg

De Zorgnijverij levert geen onvrijwillige zorg aan cliënten. De Zorgnijverij wil met preventief werken zorgen dat onvrijwillige zorg niet noodzakelijk is. Om preventieve maatregelen te nemen heeft de Zorgnijverij een procedure opgesteld.